Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy 2022 - 2027 ke stažení.

Koncepce rozvoje školy byla projednána RM Mělníka dne 22. 11. 2021 - výpis z jednání RM

Naše poslání:

Poskytujeme žákům kvalitní vzdělání, podporujeme radost z učení, „Ruku v ruce“ spolupracujeme s rodiči (zákonnými zástupci), zaměstnanci, žáky, partnery a podporovateli.

Naše vize:

Chceme být školou, ve které:

 • se vzájemně respektujeme
 • nabízíme vysokou kvalitu vzdělávání prezenční i distanční formou
 • uplatňujeme individuální přístup
 • rozvíjíme kompetence a podporujeme osobní rozvoj
 • posilujeme osobní zodpovědnost a zdravé sebevědomí
 • oceňujeme kvalitní práci
 • se respektují jasná předem společně vytvořená pravidla
 • je slušnost na prvním místě
 • fungují vyvážené, spokojené vztahy a uplatňují se otevřené způsoby komunikace
 • je podporována týmová práce, tandemová výuka a sdílení zkušeností
 • jsou nastaveny kvalitní pracovní podmínky a dodržují se zásady psychohygieny
 • se podporuje pozitivní přístup ke vzdělávání a vnitřní motivace všech zúčastněných
 • jsou zaměstnanci školy díky svým kvalitám společností uznáváni a respektováni
 • je zřejmá její transparentnost a otevřenost, ve které existují dobré vztahy mezi všemi partnery ve vzdělávání
 • se cítíme příjemně a bezpečně

JSME PŘESVĚDČENI, ŽE KAŽDÝ ŽÁK SE MŮŽE DÍKY NAŠÍ POMOCI DENNĚ NAPLNO UČIT A ZAŽÍVAT ÚSPĚCH.

Inspirujeme se programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Žáci se stávají mysliteli, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu.

Kombinací metody pana prof. Hejného a metod tradiční matematiky žáci zábavnou formou objevují tento předmět.

Využíváním moderních pomůcek, elektronických platforem a vlastních učebních materiálů podporujeme zájem žáků o přírodní vědy.

Aktivním zapojením asistentů pedagoga a třídních asistentů můžeme i nadále efektivně podporovat diferenciaci ve výuce.

Začleněním robotiky do jednotlivých předmětů se žáci seznamují se základy programování a lépe chápou význam technologií v moderním světě.

Podporou studia dvou cizích jazyků otevíráme žákům možnost studia či uplatnění v zahraničí.

Aktuální stav (k 1. září 2021):

 • 25 tříd s počtem žáků 604, z toho 6 studuje v zahraničí
 • 5 oddělení školní družiny a školní klub
 • pedagogický sbor složený z 45 učitelů, 1 speciálního pedagoga, 5 vychovatelek školní družiny, 13 asistentů pedagoga

Prostorové podmínky hodnotíme jako neuspokojivé. Kromě kmenových učeben využíváme odborné učebny (název učebny/počet učeben):

 • fyzika/chemie 1
 • chemická laboratoř 1
 • polytechnická výchova 1
 • informatika 2
 • cizí jazyky 2
 • cvičná kuchyňka/pracovna ručních prací 1
 • hudební výchova 1

„Bolavá místa“ k řešení:

 • nedostatek prostor (nejen) pro výuku robotiky (důsledek změny RVP)
 • nedostatečná kapacita tělocvičny (hodinová i prostorová) – řešeno pronájmy
 • chybějící samostatná dílna (řešeno spoluprací s ISŠT Mělník)
 • rychlost a stabilita připojení školy k internetu

Navrhovaná řešení:

 • dostavba budovy – probíhá příprava studie (konzultováno s architektem města Mělník)
 • zastřešení školního hřiště v zimním období (nafukovací hala?)
 • zajistit připojení školy optickým kabelem (požadavek na zřizovatele)

Očekávaný stav:

 • maximálně 25 tříd s počtem žáků do 600 (optimálně do 24 žáků/třídu), odpovídající počet oddělení ŠD a ŠK
 • odpovídající personální zabezpečení, materiální vybavení a prostory
 • efektivní využívání prostředků digitálních technologií včetně připojení školy optickým kabelem
 • koncepční podpora a rozvoj polytechnické výuky a nové informatiky – robotiky
 • dostatečné prostředky na průběžnou obměnu ICT techniky a dalšího vybavení ve vazbě na rozvoj technologií
 • efektivní využívání státního rozpočtu a evropských fondů a grantů, úzká spolupráce s MAS
 • obecně větší podpora škol od státu i zřizovatele