Kritéria přijímání žáků

Žáky přijímáme v pořadí:

  1. děti ze spádového obvodu školy a děti s uděleným odkladem školní docházky v předchozím roce, mají-li místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy (převyšuje-li počet dětí ze spádového obvodu školy schválenou kapacitu školy, bude výběr žáků proveden losováním)
  2. děti, které mají trvalé bydliště mimo spádový obvod školy, budou přijímány v pořadí:
    • děti zaměstnanců školy a děti, které mají ve škole staršího sourozence
    • ostatní zájemci s ohledem na naplněnost jednotlivých tříd

Pozn.: Spádové obvody škol stanovuje vyhláška města Mělník č. 3/2016 O společných školských obvodech základních škol.