Zápis do 1. tříd

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme 2 první třídy s maximálním počtem 25 žáků na třídu.

Třída I. A - Mgr. Ilona Šutová, školní vzdělávácí program "Ruku v ruce"
Třída I. B - Mgr. Iva Kopecká, školní vzdělávácí program "Ruku v ruce s vědou"

Představení vzdělávacích programů proběhne ve středu 6. března 2024 (účast není povinná, pouze zákonní zástupci)
     - od 16:00 "Ruku v ruce" ve třídě 5. A (vchod u křižovatky ulic Tyršova a Fügnerova - budova čp. 93)
     - od 16:30 "Ruku v ruce s vědou" ve třídě 1. A (vchod u křižovatky ulic Tyršova a Fügnerova - budova čp. 93)

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí.

Přijatí žáci se seznámí s třídními učitelkami a budoucími spolužáky při společném setkání s názvem "Předškoláček". Termín bude upřesněn.

Žádost pro zápis dítěte do ZŠ (na Zápis žáků do základních škol ve městě - Mělník (melnik.cz)) vyplňují všichni zákonní zástupci, tj. i pro děti s uděleným odkladem školní docházky v loňském roce a pro děti, pro které budete o odklad školní docházky žádat.

 • vyplněním dojde k vygenerování žádosti s registračním číslem, pod kterým bude žák evidován
 • žádost po vyplnění požadovaných údajů spolu s kopií rodného listu doručíte škole

Pozn.: volitelnou položkou žádosti je volba školního vzdělávacího programu. O zařazení rozhodne ředitel školy.

Možnosti vyplnění žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání/o odklad školní docházky:

 • online (námi preferovaná možnost)
 • po domluvě s paní sekretářkou ve škole (nemáte-li možnost vyplnit online)

Možné způsoby podání žádosti (včetně kopie rodného listu):

 • do datové schránky školy nhempqd
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání)
 • osobním podáním ve škole po předchozí domluvě s paní sekretářkou (10. 4. 2024 a 11. 4. 2024 od 13:00 do 16:00)

Sekretariát

Kateřina Kahlerová: kahlerovak(zavinac)zsjungsady.cz, 602 280 565
provozní doba sekretariátu: Po – Čt: 7:30 – 16:00,  Pá: 7:30 – 14:00

Nemáte-li zájem dostavit se k zápisu do naší školy, informujte nás o této skutečnosti. Děkuji.

Odklad povinné školní docházky (Zákon 561/2004 Sb., § 37 odst. 1)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pro děti s odkladem školní docházky doporučujeme využít nabídku ZŠ Mělník, J. Seiferta 148 a přihlásit dítě do přípravné třídy . Den otevřených dveří - 9. 4. 2024.

Plnění povinnosti školní docházky (Zákon 561/2004 Sb., § 36 odst. 3)

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádáli o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Dojde-li k situaci, kdy počet dětí ze spádového obvodu převýší počet volných míst, proběhne výběr žáků losováním.

Kritéria přijímání žáků

Žáky přijímáme v pořadí:

 1. děti ze spádového obvodu školy a děti s uděleným odkladem školní docházky v předchozím roce, mají-li místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy (převyšuje-li počet dětí ze spádového obvodu školy schválenou kapacitu školy, bude výběr žáků proveden losováním)
 2. děti, které mají trvalé bydliště mimo spádový obvod školy, budou přijímány v pořadí:
  a) děti zaměstnanců školy a děti, které mají ve škole staršího sourozence
  b) ostatní zájemci s ohledem na naplněnost jednotlivých tříd

Pozn.: Spádové obvody škol stanovuje Vyhláška města Mělník č. 3/2016 O společných školských obvodech základních škol.