O škole

 1. Vzdělávací programy - Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů „Ruku v ruce“ a „Ruku v ruce s vědou“. Usilujeme o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali základy moderního všeobecného vzdělání, naučili se samostatnému rozhodování, dovedli řešit problémové situace, dokázali vlastní činností získávat nové vědomosti. Vzdělávací program dotváříme podle vlastních záměrů a možností (personálních a materiálních podmínek).
 2. Výuka cizích jazyků je dána osnovami, začíná v 1. třídě výukou anglického jazyka. Od sedmého ročníku si žáci vybírají druhý cizí jazyk z nabídky jazyka německého, španělského, ruského a francouzského. Jako volitelný předmět nabízíme konverzaci v anglickém jazyce.
 3. Výuka informatiky probíhá od 4. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. V 8. ročníku si mohou zájemci prohloubit znalosti ve volitelném předmětu Informatika, v 9. ročníku ve volitelném předmětu Robotika. V rámci informatiky si žáci osvojují základy robotiky a programování. Vyučující využívají výukové programy pro jednotlivé předměty. Důraz klademe na seznámení žáků s pravidly bezpečnosti při používání internetu. Učíme žáky aktivně používat aplikaci Teams zvolenou jako společnou platformu pro online výuku..
  1. Žáci 1. stupně se postupně seznamují se základy programování pomocí robotických hraček Bee-Bot, Matatalab, IRobot ROOT, Ozobot a VEX 123. Hravou formou využívají grafické programovací jazyky Ozoblocly a Scratch. K ukotvení znalostí využíváme interaktivní edukativní hry ScottieGo! a různé aplikace.
  2. Získané zkušenosti si žáci prohlubují v 6. ročníku v rámci předmětu Pracovní činnosti, kde pracují s polytechnickými a elektrotechnickými stavebnicemi.  Zájemci si mohou v 8. ročníku zvolit předmět Polytechnická výchova, kde prakticky využijí znalosti a dovednosti pomocí složitějších robotických sestav Lego Boost, Mindstorms, Vex IQ a Fable. Naším cílem je podpora zájmu dětí o vzdělání v oblasti polytechnické výchovy, robotiky a programování.
  3. Pod záštitou Školního klubu pracuje Klubík robotiky, který je určen pro žáky nižších ročníků 1. stupně.
 4. Výuka plavání je organizována na 1. stupni, zpravidla v 1. a 2. třídě a je hrazena školou. Výuka bruslení probíhá v jednotlivých třídách v případě zájmu žáků a rodičů a je plně hrazena rodiči.
 5. Lyžařský a snowboardový výcvik je zajišťován podle osnov pro žáky 7. tříd. Náklady na ubytování a stravu hradí rodiče, dopravu Spolek přátel ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Výcvik vedou proškolení instruktoři. V ostatních ročnících může výcvik probíhat v rámci zimní školy v přírodě.
 6. Školy v přírodě a exkurze jsou organizovány na základě souhlasu rodičů s úhradou celkových nákladů.
 7. Oblast primární prevence – oblast vyžadující zvýšenou pozornost. Snažíme se dětem zajistit nabídku pro kvalitní trávenívolného času, pořádáme besedy a přednášky s odborníky. Po odborné stránce zajišťuje tuto oblast školní metodik prevence.
 8. Integraci zdravotně postižených žáků a žáků se specifickými vývojovými poruchami učení, chování a řeči je věnována značnápéče. Ve škole pracuje speciální pedagog. Skupiny pedagogické podpory vedou vyučující se speciální přípravou. Logopedickou péči zajišťuje paní Mgr. Irena Mňuková.
 9. Nabídka volitelných předmětů a zájmových kroužků je každý rok aktualizována.
 10. Školní družina je určena žákům 1. - 3. ročníku. Školní klub je určen žákům od 4. ročníku.
 11. Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně ve Fűgnerově ulici, http://www.skolnijidelna.cz.
 12. Vztahy s rodiči – bez vzájemné spolupráce a Vaší podpory není možné zaručit optimální vývoj dítěte. Je zřejmé, že úspěšnostvzdělávací práce závisí ve velké míře na podpoře či negativním postoji ze strany rodičů. Vzájemný kontakt rodiče – škola je možný vždy po dohodě, resp. v konzultačních hodinách jednotlivých vyučujících. Škola pravidelně organizuje třídní schůzky, resp. konzultace učitel-rodič-žák. Informace předáváme systémem Komens/Bakaláři, pomocí webových stránek tříd i školy. Kompletní informace o škole najdete ve výročních zprávách, které jsou k dispozici na webových stránkách školy, v sekretariátu školy a na Odboru školství a kultury Městského úřadu Mělník.
 13. Sponzoring - děkuji rodičům, kteří formou sponzorských darů podporují školu, resp. jednotlivé třídy. Máte-li možnost a chuťškolu podporovat, informujte se u vedení školy o způsobu realizace, o oblastech, kde bychom Vaši pomoc uvítali.

Pro zajištění nerušené výuky jsme schválili pravidla Individuální výuky:

Individuální výuka je určena pro žáky, kteří nejsou schopni pracovat společně se svou třídou (opakovaně narušují hodinu). 

Vyrušujícího žáka učitel odešle na určené místo (hala před sekretariátem), zde žák plní zadanou práci pod pedagogickým dozorem.

K tomuto opatření nás vede skutečnost, že žákovi, který nerespektuje pravidla pro chování a práci, se učitel musí věnovat na úkor práce s ostatními. Odchodem žáka na určené místo umožníme ostatním nerušenou výuku.

Touto cestou vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání a chování ve škole. Žák je seznámen se školním řádem a je na jeho zodpovědnosti, zda je ochoten a schopen stanovená pravidla respektovat a tím se zúčastnit společné výuky. V opačném případě mu je umožněno při individuální práci uvědomit si nutnost respektování pravidel.

Opatření přispívá ke zkvalitnění výuky všech žáků.


Desatero pravidel jednání mezi rodiči a učiteli (zdroj: web Rodiče vítáni - www.rodicevitani.cz)

Pro paní učitelku a pana učitele:

 1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.
 2. Vnímejte rodiče jako "experta", který nejlépe zná své dítě.
 3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
 4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm.
 5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.

Pro tatínka a maminku:

 1. Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale naopak jako na spolupracovníka při výchově dítěte.
 2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
 3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
 4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
 5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to děti mohou slyšet.

Standardní postup řešení dotazů či problémů – postupujte prosím dle pořadí:

 1. Příslušný pedagogický pracovník
 2. Třídní učitel/ka
 3. Vedení školy – zástupce ředitele školy, ředitel školy (pořizujeme písemný záznam z jednání)

Z jednání pořizujeme písemný záznam.V případě potřeby se jednání účastní výchovný poradce či speciální pedagog.

Není-li z Vašeho pohledu problém uspokojivě vyřešen, můžete se obrátit na:

 • školskou radu
 • českou školní inspekci
 • odbor školství MÚ Mělník

Vážení rodiče – udělejte si na své děti čas, zajímejte se o jejich výsledky ve škole, o způsob trávení volného času, podporujte jejich  účast v aktivitách školy, nejrůznějších závodech a soutěžích. Komunikujte s třídními učiteli, vyučujícími jednotlivých předmětů,  výchovnou poradkyní, vedením školy. Zajímejte se o školu, spolupracujte se školou.