Pravidla hodnocení žáků

  • Úvod
  • Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
  • Zásady klasifikace a hodnocení
  • Stupně klasifikace a hodnocení. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace
  • Výchovná opatření
  • Hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Komisionální přezkoušení
  • Informování zákonných zástupců žáka o výsledcích vzdělávání
  • Další ustanovení

Právní vymezení:

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon),
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání (dále jen vyhláška) ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č.256/2012 Sb.

Plné znění